סוג המידע:   

הזמנת מידע תכנוני לכל המעוניין בקרקע ותשלום אגרת מידע
בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק
בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

המידע יימסר תוך 30 ימי עבודה והינו כללי בלבד שלא ישמש לצורך פתיחת בקשה להיתר בניה במערכת רישוי זמין.

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לועדה
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית / מגרש:    
מקרקעי הנכס:
גוש:     חלקה:   מגרש:      

יש לוודא שהחלקות נמצאות במרחב תכנון משגב
 גושחלקהחלקה צמודהמגרש 
1     
סה"כ לתשלום:  
פרטי מזמין דף המידע:
* שם פרטי  
* שם משפחה  
*מס. טלפון  
מס. נייד  
* מייל    
* כתובת למשלוח דואר    
הערות