על פי תיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 01/08/2014 ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסויימות בפטור מהיתר - הכל בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.
אתר זה מיועד להכיל את הטפסים וההנחיות הנדרשות לבניה הפטורה מהיתר, בהתאם למוגדר בתקנות.
השינויים המרכזיים בחוק הם:


  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא -
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

בהתאם לסעיף 145ג לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, הועדה המקומית משגב החליטה בישיבתה מס' 201605 מתאריך 09/05/2016 על אישור הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר
להלן קישור לנוסח ההנחיות המרחביות המאושרות, ולנוסח הפרסום בעיתונות

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים  http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx   או באמצעות טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר , בצירוף תשריט עם איתור הבניה הרלוונטית.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל ptor@vaada-misgav.org.il .