מתי נחוץ היתר בניה:
לפני כל פעולת בניה או הריסה, כגון: הקמת מבנה, הרחבתו, שינוי בחיצוניותו או בייעודו, הקמת גדרות, סגירת מרפסות, התקנת ארובות, בניית מחסן, כל תוספת המשנה את  שטח המבנה וכן הצבת מבנה יביל מסוג כלשהו.
כל אלה טעונים היתר מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה.