בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין

סוג המידע:   

בקשה להעברת זכויות בעקבות מכר
מגורים:
  • הסכם מכר
  • חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
  • תשלום אגרת מידע
  • אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות , מאירה: meira@kmisgav.co.il
קרקע חקלאית:
  • הסכם מכר
  • תשלום אגרת מידע

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לועדה
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית:    
מקרקעי הנכס:
יש לוודא שהחלקות נמצאות במרחב תכנון משגב
*גוש        
*חלקה  
 
מגרש  
בעלי עניין:
* שם המוכר     
* שם קונה     
פרטי המבקש:
*מס. טלפון    
מס. נייד  
* מייל        
* כתובת למשלוח דואר      
*מהות הבקשה  
 
בחר קובץ לשליחה: