שינוי במדיניות מתן פטורים לבניית מרחבים מוגנים 

קבלת מידע תכנוני לפני הגשת בקשה להיתר

הנחיות חדשות להגשת תשריטי חלוקה

צירוף קבצים לבקשות להיתרי בניה ותשריטי חלוקה

מתן טופס 4 למבנה שאינו גמור - הנחיות מהנדס הועדה
שינוי במדיניות מתן פטורים לבניית מרחבים מוגנים
לאחר בחינת תוצאות עמידת העורף בפני מתקפת טילים במלחמת לבנון השניה, הודיע מהנדס הג"א, מר ישראל פלד, כי אין בכוונתו להמשיך להעניק פטורים מבניית מרחבים מוגנים ביישובי משגב על בסיס ההבנות אשר היו קיימות עד כה.
להזכירכם, עד לאחרונה הג"א העניק פטורים מבניית מרחבים מוגנים לתוספות בניה ללא הגבלת שטח, אם המבנה נשוא הפטור נכלל ברשימת המבנים אשר נבנו בכיסוי מיקלוט ציבורי.
ברצוני להודיעכם כי יש להיצמד להוראות תקנות ההתגוננות האזרחית - 1992 ובפרט לחובה לבנות מרחב מוגן דירתי על תוספת מעל 12 מ"ר לבית קיים שאין בתוכו מקלט / ממ"ד.
כמו כן, ברצוני להביא לתשומת לבכם כי לפי התיקון לתקנות ההתגוננות האזרחית, שטח מרחב מוגן דירתי לא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות) ונפחו לא יפחת מ-22.5 מ"ק.

לרענון הדרישות של הג"א ולהבהרות, מוצע לפנות למהנדס הג"א ישראל פלד
טל. 04-9957213, 04-9957305חזרה לתפריט

קבלת מידע תכנוני לפני הגשת בקשה להיתר
בהתאם להוראות סעיף 145 (א'1) לחוק התכנון והבניה ועל מנת למנוע מצבים בהם מוגשות בקשות להיתר אשר מתבססות על מידע שגוי ולא עדכני, ברצוני להפנות את תשומת לבכם לנוהל הגשת בקשות להיתר בניה או שימוש, לועדה המקומית לתכנון ובניה "משגב" (להלן: "הועדה").
לא תתקבל בועדה בקשה להיתר בניה או שימוש ללא קבלת מידע תכנוני אודות זכויות ומגבלות הבניה בנכס נשוא הבקשה.
המתכנן המיועד להגיש בקשה להיתר או המבקש עצמו, ימציא לועדה: "בקשה לקבלת מידע תכנוני" ע"ג הטופס המיועד לכך ובצירוף מפה מצבית בשני עותקים, ערוכה על ידי מודד מוסמך, עדכנית לחצי השנה האחרונה. בעת הגשת הבקשה למידע תשולם אגרת מידע בהתאם לחוק. (נכון למועד המכתב גובה אגרת מידע כ-181₪).
מומלץ כי הבקשה לקבלת מידע תכנוני תוגש באמצעות המתכנן המיועד אשר רשאי לערוך בקשות להיתר לפי החוק ובחתימתו.
הטופס הכולל את המידע הנדרש וכן עותק אחד של המפה המצבית עם ציון קווי בנין יוחזרו למבקש המידע לא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הבקשה למידע כאמור.
בקשה להיתר בניה תתבסס על המידע שהתקבל מהועדה, ותוגש בצירוף טופס המידע והמפה המצבית חתומים על ידי הועדה.
טפסי בקשה לקבלת מידע תכנוני - ניתן להוריד ב"טפסים להורדה"!חזרה לתפריט 


הנחיות חדשות להגשת תשריטי חלוקה

תשריטי חלוקה חדשים או שינוי לחלוקה קיימת יש להגיש לפי נוהל מבא"ת 2006 למדידות ע"ג דיסק.
תשריטי חלוקה חדשים או שינוי לחלוקה קיימת יש להגיש לפי נוהל מבא"ת 2006 למדידות ע"ג דיסק.

תשריטי החלוקה יוגשו בצירוף נסח טאבו מעודכן המוכיח זיקה לקרקע

 


חזרה לתפריטצירוף קבצים לבקשות להיתרי בניה ותשריטי חלוקה
בימים אלה, הועדה המקומית לתכנון ובניה משגב, מתחילה לעבוד עם מערכת ממוחשבת, אשר יוטמעו בה היתרי בניה ותשריטי חלוקה.
לאור האמור לעיל, מבוקש כי בקשות להיתרי בניה ו/או תשריטי חלוקה (להלן: ההגשות), יומצאו בצירוף קבצים ממוחשבים, החל מתאריך01/07/2009.
המצאת קובץ ממוחשב על גבי cd, תהווה כאחד מתנאי הסף לקבלת ופתיחת תיק בועדה.

פורמט ההגשה של הקבצים:
קבצי dwg - על כל השכבות והקבצים המהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה (בעזרת הפונקציה Pack'n go או eTransmit).

הקבצים יהיו מעוגנים לרשת ישראל החדשה.

בקשות להיתרי בניה
קבצי ההגשה יכללו את כל הנספחים הנדרשים עפ"י תקנה 3 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. דהינו: מפה מצבית, מפת איתור העבודה, תשריט סכמתי של שטחי הבניה ותכניות בניה.

תשריטי איחוד וחלוקה:
קבצי ההגשה יכללו את פרטי התשריט כמפורט בסעיף 138 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובהתאם לנוהל מבא"ת 2006 להגשת תשריטי מדידה.

שינויים בהגשות:
במידה ויערכו שינויים בהגשות בהתאם להחלטת הועדה המקומית, על עורך הבקשה יהיה להמציא קבצים מעודכנים של ההגשות - לפני מתן היתר הבניה ו/או אישור התשריט, ע"י הועדה המקומית.
 


חזרה לתפריט

מתן טופס 4 למבנה שאינו גמור - הנחיות מהנדס הועדה
כל אחד מאתנו שם לב, מידי פעם, כי קיימים סביבנו מבנים לא מעטים אשר חזיתותיהם נותרו ללא גמר נאות מאז הבניינים הללו נבנו. חלפו שנים, הבניינים מאוכלסים, סביבם נבנו בתים חדשים, יפים ומושכי עין אך החזות של הישוב או השכונה ותדמיתם נפגעים כתוצאה מאותם הבתים ה"בלתי גמורים".
מעבר להיבט החזותי, גורמת דחיית עבודות גמר חזיתות המבנה למספר בעיות:
    -
בזבוז אנרגיה כתוצאה מבידוד לקוי של המבנה.
    -
בעיות איטום קשות.
    -
גרימת נזק לשלד הבניין.
    -
בעיות קשות בהבטחת בטיחות הציבור כאשר עבודות הגמר נדחות לשנים ארוכות ואין מי שיפקח על השלמתן, זאת בקרבת מעברים
      ציבוריים, כבישים, שבילים להולכי רגל וכו'.

הועדה מבקשת להפנות את תשומת ליבו של ציבור הלקוחות העכשוויים והעתידיים להנחיית הועדה המקומית משגב בעניין ההקפדה על סיום עבודות הגמר של המבנים כתנאי למתן אישור לחבור חשמל (טופס 4): בניין אשר יימצא כי אינו גמור לא יחובר לחשמל ואכלוסו לא יתאפשר.
 
 
 
חזרה לתפריט