העברת זכויות עקב מכר


  1. על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם ביעילות, יש לערוך רישום מדוייק של כל בעלי העניין + מספרי ת.ז והכל בהתאם למצויין במסמכים המצורפים במסגרת בקשה זו. פרטי המוכרים/קונים, יירשמו באישור הועדה בהתאם למצויין בטופס הזמנה זה. במידה ויידרש תיקון האישור עקב טעות בפרטים הרשומים בטופס ההזמנה, יהיה צורך להגיש בקשה חדשה – לרבות תשלום אגרה.

  2. במידה ומדובר על קרקע בבעלות, יש להמציא נסח טאבו + חוזה מכר.
    במידה ומדובר על קרקע בחכירה: יש להמציא חוזה חכירה + חוזה מכר.

מגורים:
קרקע חקלאית:
  • הסכם מכר
  • תשלום אגרת מידע

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי הקונה

פרטי הקונה
צרוף קבצים לטופס
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed