רישום זכויות בטאבו


  1. על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם ביעילות, יש לערוך רישום מדוייק של כל בעלי העניין + מספרי ת.ז והכל בהתאם למצויין במסמכים המצורפים במסגרת בקשה זו. פרטי המוכרים/קונים, יירשמו באישור הועדה בהתאם למצויין בטופס הזמנה זה. במידה ויידרש תיקון האישור עקב טעות בפרטים הרשומים בטופס ההזמנה, יהיה צורך להגיש בקשה חדשה – לרבות תשלום אגרה.

  2. במידה ומדובר על קרקע בבעלות, יש להמציא נסח טאבו + חוזה מכר.
    במידה ומדובר על קרקע בחכירה: יש להמציא חוזה חכירה + חוזה מכר.

  • חוזה חכירה
  • יש להעביר טופס "דרישה לרישום זכויות בלשכת רישום מקרקעין" שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל. על טופס מופיעים פרטי הגוש והחלקה המעודכנים ופרטי בעלי הנכס כולל מספרי תעודת זהות
  • תשלום אגרת מידע
  • אישור קולחי משגב בדבר היעדר חובות , דקל: dekel@kmisgav.co.il
    טופס בקשה לאישור היעדר חובות – קולחי משגב

כתובת הנכס:

כתובת הנכס
* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס

פרטי בעלי עניין:

פרטי המוכר

פרטי המוכר

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

פרטי הקונה

פרטי הקונה
צרוף קבצים לטופס
ניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png, jpg, gif, doc, docx, pdf, xls, dwf, dwfx, dwg, dwf.signed