פטור מהיתר בניה

על פי תיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה, החל מתאריך 01/08/2014 ניתן יהיה לבצע עבודות בנייה מסויימות בפטור מהיתר - הכל בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.
אתר זה מיועד להכיל את הטפסים וההנחיות הנדרשות לבניה הפטורה מהיתר, בהתאם למוגדר בתקנות.
השינויים המרכזיים בחוק הם:


  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים

 

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ - 1 אוגוסט 2014.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

בהתאם לסעיף 145ג לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965, הועדה המקומית משגב החליטה בישיבתה מס' 201605 מתאריך 09/05/2016 על אישור הנחיות מרחביות למבנים ועבודות הפטורים מהיתר
להלן קישור לנוסח ההנחיות המרחביות המאושרות, ולנוסח הפרסום בעיתונות

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות  טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר, בצירוף תשריט עם איתור הבניה הרלוונטית.
ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל ptor@vaada-misgav.org.il .